REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Przedstawiamy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego lipphouse.com.

Definicje

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

2. Usługodawca – operator Serwisu – Lipp House Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kazimierza Trampisza 1 w Bytomiu (kod pocztowy: 41-936). Podmiot działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 27515.

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://lipphouse.com, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.

4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, których rodzaj i zakres został określony w § 2 niniejszego Regulaminu.

5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Użytkownikiem lub Osobą odwiedzającą serwis w ramach zorganizowanego systemu teletransmisji (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

7. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie służący złożeniu zapytania do Usługodawcy przez Użytkowników.

8. Oferta, usługa – to opublikowana w serwisie informacja dotycząca produktów oferowanych przez Usługodawcę.

9. E-book – przygotowana przez Usługodawcę publikacja elektroniczna, będąca zbiorem wiedzy na dany temat. Jest udostępniana Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), Lipp House Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu, operator Serwisu internetowego lipphouse.com ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie w postaci odnośnika do strony internetowej, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Celem Serwisu jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji. Usługodawca działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 25476.

2. Serwis umożliwia Użytkownikom:

  • wyszukiwania i przeglądania ofert pracy i aplikowania na oferty pracy,
  • przesłanie drogą teletransmisji informacji o Użytkowniku (także w formie pliku CV) w celu wzięcia udziału w toczących się lub przyszłych procesach rekrutacji,
  • skierowanie zapytania poprzez formularz kontaktowy,
  • pobranie treści merytorycznych w postaci E-booka.

3. W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania ofert pracy i aplikowania na oferty pracy, zamieszczania danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonych i przyszłych rekrutacji.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania techniczne:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane są aktualne wersje najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge),
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

2. W celu odczytania treści przekazywanych w plikach w formacie PDF (Ebook) Użytkownik powinien dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytanie plików PDF, tzw. przeglądarki PDF, np. programu Adobe Reader.

3. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 1 Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów

1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie Usług i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.

3. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: Lipp House Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kazmierza Trampisza 1 w Bytomiu (kod pocztowy: 41-936) lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: rodo@lipphouse.com.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) Oznaczenie usługobiorcy;

b) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

§ 6. Ochrona danych osobowych w Serwisie

1. Zasady ochrony danych osobowych w Serwisie szczegółowo opisuje klauzula informacyjna polityka prywatności https://lipphouse.com/polityka-prywatnosci.

2. Serwis jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

3. Serwis zabezpieczony poprzez instalacje certyfikatu SSL zapewniającego ochronę Serwisu oraz będącego gwarantem poufności danych przekazywanych drogą elektroniczną.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych