You are currently viewing System zarządzania przez kompetencje – czym jest i co się na niego składa?

System zarządzania przez kompetencje – czym jest i co się na niego składa?

Wciąż pomimo upływu lat i pracy z różnymi organizacjami otrzymuje pytanie a co to tak naprawę jest system zarządzanie przez kompetencje – głównie spotykam się z ciekawością w tej materii ze strony MŚP. Spieszę więc z wyjaśnieniem poniżej „definicji”.

🔴 SZPK w oparciu o kompetencje jest zestawem spójnych i powiązanych ze sobą działań we wszystkich jego obszarach: od wejścia ludzi do organizacji (np. procesy rekrutacji i selekcji, adaptacji do pracy), przez ich efektywne funkcjonowanie (np. procesy oceny okresowej i motywowania), rozwój (np. procesy szkoleń i pozaszkoleniowych działań rozwojowych), aż do wychodzenia ludzi z organizacji (np. procesy derekrutacji i outplacementu). 🔴

Wśród najważniejszych elementów zarządzania przez kompetencje możemy wymienić:
📌 Planowanie zatrudnienia – analiza potrzeb i potencjału organizacji.
📌 Rekrutacja i selekcja – opisy stanowisk pracy – profili kompetencji;
📌 Definiowanie oczekiwań rekrutacyjnych (*ogłoszenia);
📌 Zarządzanie wynikami – Ocena kompetencji i efektów pracy –systemy okresowej oceny pracowników;
📌 Płace – awans – efekt rozwoju kompetencji; Premiowanie kompetencji ; Przedziały płacowe na podstawie kompetencji;
📌 Ścieżki Kariery – Kompetencje jako przewodnik do rozwoju kariery;
📌 Rozwój przywództwa – Indywidualny; Plany Rozwoju; Szkolenia; Coaching, Mentoring;
📌 Planowanie sukcesji – Planowanie wymagań względem przyszłych liderów i ich rozwoju; Monitorowanie rozwoju przyszłych sukcesorów; Profile kompetencji przywódczych.

Blaski i cienie zarządzania przez kompetencje firm, które wprowadziły zarządzanie przez kompetencje, często zadawane są pytania jakie korzyści przynosi im takie podejście i z jakimi trudnościami borykają się najczęściej?

Jakie korzyści dostrzegają firmy, które wdrożyły zarządzanie przez kompetencje:
📌 wzrost elastyczności firmy w przystosowywaniu się do zmian wewnętrznych i zewnętrznych (rynkowych) Poprawa wyników;
📌 wzrost produktywności;
📌 wzrost zaangażowania i satysfakcji pracowników

Najczęstsze bariery i trudności zarządzania przez kompetencje (w opinii firm):
📌 wysokie koszty stworzenia modelu i wprowadzenia go w życie;
📌 brak czasu potrzebnego do opracowania profesjonalnych rozwiązań w tym zakresie;
📌 braku przekonania kierownictwa firmy co do zasadności przebudowy obecnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Od Ciebie i Twojej organizacji zależy, czy powyższy model wdrożyłeś lub dopiero jesteś przed jego wdrożeniem.

Źródło: ABC Kompetencji
Pozdrawiam
Artur Lipp
🔝 CEO at Lipphouse.com | HR | Executive Search | Direct Search | Headhunter | Rekrutacje dla biznesu +48 881 299 272 artur.lipp@lipphouse.com
#HR#ceo#praca